SLUBlog

Permalink

Concerning the situation in Ukraine: SLUB offers services for refugees // SLUB пропонує послуги для біженців

For weeks now, war has been raging in Ukraine. A cruel war against a free and democratic country that has already triggered overwhelming solidarity and support for Ukrainian citizens in this country and around the world. We at the Saxon State and University Library are also thinking of and concerned about the people affected by this war. And we too would like to offer support where we can.

Щодо ситуації в Україні: SLUB пропонує послуги для біженців

Ось уже 23 дні в Україні вирує війна. Жорстока війна проти вільної та демократичної країни, яка вже викликала величезну солідарність та підтримку українських громадян у цій країні та у всьому світі. Ми в Саксонській державній та університетській бібліотеці також думаємо та турбуємося про людей, яких торкнулася ця війна. І ми теж хотіли б надати посильну підтримку.

Come in and join - Welcome to our get-together room!

Due to recent developments, we have rededicated th4 group working room 0.47, ground floor as a meeting and work space for refugees, helpers and anyone else who is interested.

Anyone can simply drop on by - use is possible without prior reservation.

To use the PCs, you need a SLUBCard, which you can get free of charge at our service desk.

If you have any other concerns or questions (of any kind), you can also contact our service team at any time!

You can find an overview of our support services for refugees here: www.slubdd.de/ukraine. If you have any suggestions or would like to support us, please don’t hesitate to contact us!

"Come in and join" (Входьте та приєднуйтесь) - Ласкаво просимо до нашого місця для зустрічей!

У зв'язку з поточними подіями ми перепрофілювали цю кімнату для групових занять на місце для зустрічей та роботи з біженцями, помічниками та іншими зацікавленими людьми.

Будь-хто може просто зазирнути сюди. Використовувати приміщення можна без попереднього бронювання.

Для того, щоб скористатися персональними комп'ютерами, Вам потрібна картка користувача SLUBCard, яку Ви можете отримати безкоштовно на нашій стійці обслуговування.

Якщо у Вас виникли інші потреби або питання (будь-якого характеру), Ви можете будь-коли зв'язатися з нашою сервісною службою!

Огляд наших послуг з підтримки біженців можна знайти тут: www.slubdd.de/ukraine. Якщо у Вас є будь-які пропозиції або Ви хочете підтримати нас, будь ласка, зв'яжіться з нами!

A safe place: Open to everyone

Refugees who come to Dresden are always welcome at the SLUB! Not only bloggers and journalists, but also all citizens have a place in our libraries and can use our materials, databases and Wi-Fi free of charge. Many resources are also accessible online outside the SLUB. Free registration is possible unbureaucratically online and at our service desks. A Room of Silence in the Central Library offers a quiet retreat, and parent-child rooms at various locations provide spaces for families. For Ukrainian students and academics, the TU Dresden also offers numerous support options; internationally, for example, the Science for Ukraine initiative compiles information and services.

Do you know of any other initiatives or do you have your own support services that we can promote? Feel free to add your comments below or contact us personally (veranstaltungen@slub-dresden.de; +49351-4677342)!

Безпечне місце: відкрите для всіх

Біженцям, які приїхали до Дрездену, завжди раді в SLUB! Блогери або журналісти, а також усі громадяни можуть знайти робоче місце в наших бібліотеках та безкоштовно користуватися нашими матеріалами, базами даних та WLAN. Багато ресурсів також доступні в Інтернеті за межами SLUB. Безкоштовна реєстрація можлива без бюрократичної тяганини в режимі онлайн та в наших сервісних центрах. Кімната спокою в Центральній бібліотеці пропонує можливість усамітнення, кімнати для батьків та дітей у різних місцях надають простір для сімей. Для українських студентів та вчених Технічний університет Дрездена також пропонує численні варіанти підтримки; на міжнародному рівні, наприклад, у рамках ініціативи "Наука для України" збираються різноманітні цікаві пропозиції.

Чи знаєте ви про інші ініціативи або у вас є власні програми підтримки, які ми могли б запропонувати? Не соромтеся додавати свої зауваження у коментарях чи зв'яжіться з нами особисто (veranstaltungen@slub-dresden.de; 0351-4677342)!

 

Strengthening a culture of democracy: Space for dialogue and debate

Libraries are places of democracy. Understanding this, we at the SLUB have a responsibility to initiate public discussion and debate on current issues. It is important that we talk to each other about what has happened, ask questions and engage in dialogue. This includes a critical analysis of the past as well as intellectual discourse about the future: How was it possible for this war to happen? How can/must Europe position itself afterwards? How can we strengthen and shape peaceful and democratic coexistence despite hostile aggression? This also includes providing a space for diverse international art and culture.

The SLUB stands for all of this as a public venue. Initiatives that are planning an event - a discussion evening, concerts, readings or similar - and are still looking for a suitable venue are cordially invited to the SLUB. Our rooms range from the event hall (currently holds around 100 people) to rooms for workshops with conference equipment to smaller group workrooms for individual appointments. Please leave your suggestions and ideas in the comments or send an email to veranstaltungen@slub-dresden.de - our aim is to have a balanced programme of events, and we are happy to provide support with organisation and public relations.

Зміцнення культури демократії: простір для діалогу та дискусій

Бібліотеки – це центри демократії. З таким розумінням себе ми, SLUB, поєднуємо відповідальність за публічне ініціювання дискусій та дебатів з актуальних питань. Давайте говорити один з одним про те, що відбувається, ставити питання та вести діалог. Це включає критичний аналіз минулого, а також інтелектуальні міркування про майбутнє: Як могла виникнути ця війна? Як Європа може, як вона має позиціонувати себе після цього? Як ми можемо зміцнити та сформувати мирне та демократичне співіснування, незважаючи на ворожу агресію? Але це також включає в себе надання простору для різноманітного міжнародного мистецтва та культури.

SLUB виступає як громадське місце для всього цього. Організації, які планують провести захід – дискусійний вечір, концерт, читання чи щось подібне – і все ще шукають відповідне місце, запрошуються до SLUB. Наші приміщення варіюються від залу для заходів (нині розрахованої на 100 осіб) до кімнат для проведення семінарів з презентаційною технікою та невеликих робочих кімнат для індивідуальних зустрічей. Будь ласка, звертайтеся з пропозиціями та ідеями в коментарях або на veranstaltungen@slub-dresden.de – наша мета – збалансована програма заходів, і ми надаємо підтримку в організації та роботі з громадськістю.

Ukrainian-Russian Art: Current exhibition shows special artist's book

In our current exhibition "Der gemeinsame Nenner. 30 Jahre Künstlerbuch-Almanach COMMON SENSE und die Grafik- und Künstlerbuchsammlung der SLUB“(The Common Denominator. 30 years of the COMMON SENSE Artist's Book Almanac and the SLUB's Graphics Collection), the object "Waggon" from the late 1990s can be seen. Two Russian and two Ukrainian as well as two East and West German artists were invited to examine literary texts from the other country. The invited artists produced lithographs and offset prints on texts by Wolfgang Borchert, Franz Kafka, Heinrich Böll, Daniil Charms, Mikhail Bulgakov, Ossip Mandelstam and others. These were bound in landscape format in two book blocks that can be flipped through independently of each other, so that one artist can be assigned to the other at will and by chance, and new combinations and dialogues can be created again and again. The artist's book was published in 1997 with a total edition of only 80 copies. Number 32 of 80 is in our collection and can be seen in the Corty Gallery Mondays to Fridays 10am - 6pm until 3 July 2022.

Українсько-російське мистецтво: поточна виставка показує особливу книгу художника

На нашій поточній виставці "Спільний знаменник. 30 років альманаху COMMON SENSE та колекції графіки та книг художників SLUB" можна побачити об'єкт "Вагон" кінця 1990-х років. Двом російським та двом українським, а також двом східно- та західнонімецьким художникам було запропоновано художньо попрацювати з літературними текстами інших країн. Запрошені художники створили літографії та офсетні відбитки на тексти Вольфганга Борхерта, Франца Кафки, Генріха Бьолля, Данила Хармса, Михайла Булгакова, Осипа Мандельштама та інших. Вони були переплетені в альбомному форматі в два книжкові блоки, які можна перевертати незалежно один від одного, так що один художник може бути зіставлений з іншим за бажанням та волею випадку, і можна знову і знову створювати нові комбінації та діалоги. Книга художника була опублікована у 1997 році тиражем лише 80 екземплярів. Номер 32 з 80 знаходиться в нашій колекції та виставлений у галереї Corty з понеділка по п'ятницю з 10 ранку до 6 вечора до 3 липня 2022 року.

До виставки у галереї Corty
До статті про книгу художника в онлайн-каталозі виставки

We share knowledge: Assured information

This war is last and not least an information war. Which sources are reliable? How do you recognise misinformation? Here, libraries have a responsibility to inform by mandate. The Munich City Library has compiled a recommendable overview on this subject: https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/ukraine.

And the German Library Association also offers helpful information: https://www.bibliotheksverband.de/ukraine

Many would also like to personally help in this situation. How can we provide concrete support from Saxony? The Sächsische Zeitung offers a good overview of regional initiatives:  https://www.saechsische.de/ukraine-konflikt/wie-koennen-sachsen-der-ukraine-helfen-5634534.html

Our Ukrainian partners from the Makerscene, with whom SLUB Makerspace has been working for several years, also need support and are collecting donations. All information about this can be found here.

Ми ділимося знаннями: захищена інформація

Ця війна значною мірою є інформаційною. Які джерела є надійними, як розпізнати дезінформацію? Тут бібліотеки зобов'язані інформувати відповідно до покладених на них обов'язків. Мюнхенська міська бібліотека підготувала рекомендаційний огляд на цю тему: www.muenchner-stadtbibliothek.de/ukraine.

Німецька бібліотечна асоціація також пропонує корисну інформацію: www.bibliotheksverband.de/ukraine.

Багато хто хотів би особисто допомогти у цій ситуації. Як ми можемо забезпечити конкретну підтримку Саксонії? Sächsische Zeitung пропонує хороший огляд регіональних ініціатив: www.saechsische.de/ukraine-konflikt/wie-koennen-sachsen-der-ukraine-helfen-5634534.html.

0 Comment(s)